Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Strategia „wielokulturowości” Mazowsza

8 września  Sejmik Województwa Mazowieckiego głosami radnych PO i PSL przyjął „Strategię Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020”. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości i Prawicy Rzeczypospolitej.

Strategia  została opracowana  na zlecenie Zarządu ( w grudniu 2012 roku) przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana. Strategia ma charakter ideologiczny, w duchu założeń „nowej lewicy”. Nie wiadomo jakie środki z budżetu województwa mazowieckiego zostaną przeznaczone na realizację tego programu. Na początku tego roku, na posiedzeniu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędnicy podawali kwotę 7 milionów złotych.

W celu strategicznym  „Nowoczesna wspólnota” autorzy Strategii piszą, że wyczerpała się idea wspólnoty opartej na jednolitości kulturowej: „Dziś zamiast tradycyjnej „wspólnoty ludzi jednakich” potrzebne jest budowanie nowoczesnej wspólnoty: nieskończenie zróżnicowanej kulturowo i spojonej poczuciem dobra wspólnego ponad tym zróżnicowaniem ”. Cel tego programu to „wspieranie projektów przepracowujących pojęcie wspólnoty”.

Takie ujęcie eliminuje z możliwości skutecznej aplikacji o środki finansowe na realizację programu te organizacje pozarządowe, które w corocznym konkursie zgłoszą projekty edukacyjno-kulturowe nie uwzględniające „przepracowania” pojęcia wspólnoty. Termin „wspólnota ludzi jednakich” sformułował, w opozycji do pojęcia wspólnoty narodowej,  Zygmunt Freud,  guru „nowej lewicy”.

Celem innego  celu strategicznego „nasze tożsamości” ma być promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych kulturowo. Adresatem są „grupy społeczne, co do których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że kultywują stereotyp na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować”.

Zasadniczym wyrazem Strategii jest „przepracowanie pojęcia wspólnoty” i „przełamywanie wzajemnych stereotypów”. Tym samym zapisy Strategii wykluczają z możliwości uzyskania finansów przez  organizacje pozarządowe, które realizują tradycyjne zasady kulturowe oparte na poszanowaniu polskiej tożsamości narodowej.

Odrębnym zagadnieniem jest wdrażanie i zarządzanie realizacją Strategii. Kluczową rolę pełni w tym procesie Koordynator do spraw Strategii Rozwoju Kultury, który ma wspomagać Zarząd Województwa.  Koordynator, zapewne osoba wskazana przez Fundację, ma działać w strukturze właściwego departamentu i realizować swoje zadania za pomocą wyznaczonej do tego  komórki organizacyjnej. Niezależnie Koordynator może wnioskować o powołanie innych struktur („grup tematycznych, grup roboczych, ciał konsultacyjnych, stałych zespołów” itp.) z uwzględnieniem zgłoszonych przez niego propozycji osobowych. Koordynator ma uszczegóławiać programy zawarte w Strategii oraz opracowywać inne programy realizujące przyjęte priorytety. W razie potrzeby programy te będą poddawane konsultacjom eksperckim.

Prezesem Fundacji Nowa Kultura Bęc Zmiana  jest Bogna Świątkowska, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m. st. Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz. W skład zarządu wchodzi również Edward Krzemień (mąż Bogny Świątkowskiej) , od 1989 roku dziennikarz Gazety Wyborczej, obecnie szef jej portalu internetowego. W Radzie Fundacji zasiada Jakub („Kuba”) Wojewódzki.

Przyjęta przez PO i PSL Strategia „wielokulturowości” na Mazowszu to przykład  „marszu przez instytucje” realizowanego w ostatnich dziesięcioleciach przez „nową lewicę” w krajach zachodniej Europy. Proces ten  doprowadził do eliminacji z publicznego obszaru kulturowego  opinii narodowej i katolickiej.

Przyjęta Strategia Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020 sprzeczna jest z ustawą o samorządzie województwa z 1998 roku, która określa (art.11), że strategia rozwoju województwa powinna uwzględniać w szczególności „pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców”.

dr Krzysztof Kawęcki - Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, radny Sejmiku Mazowieckiego

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy